1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť Provitality s.r.o. so sídlom SNP 149, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika , ako prevádzkovateľ internetových stránok www.tody.sk (ďalej len „správca“) rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky skocsi.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“)

2) Spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:

Registráčný formulár

 • oslovenie, meno, priezvisko, email
 • Objednávkový formulár (oslovenie, meno, priezvisko, email, adresa, psč, mesto, Štát, telefónne číslo alebo mobilné číslo)
 • Kontaktný formulár (meno, priezvisko, email)
 • IP adresa, cookies

Ako využívame Vaše osobné údaje:

 • Spravovať osobný účet registrujúceho
 • Správa a stav vašich objednávok, faktúr, dobropisov, reklamácií, vráteného tovaru
 • Zasielanie informácií o stave objednávok
 • Evidencia, správa a odpovedanie na vaše požiadavky podané prostredníctvom kontaktného formulára
 • Zaslať obchodné oznámenia o novinkách, zľavách, akciách a zaujímavostiach na našich stránkach
 • Zasielanie dotazníkov spokojnosti
 • Vytvárať štatistiky, pre poskytnutie adekvátneho tovaru
 • Informácie o zľavách a akciách. Zasielanie informácii o nových službách a novinkách

3) Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdielať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.

Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom:
Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942

Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti

4) Zabezpečenie osobných údajov

Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením. Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať. Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili, sú uložené výlučne na území Európskej únie.

5) Doba spracovávania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané. Iná doba spracovania osobných údajov. Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorý budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

6) Cookies a ďalšie technológie sledovania

Čo je to cookie?

Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú abez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných. Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú so zatvorením vášho prehliadača.Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu. Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené.

Taktiež používame nasledovné služby tretích strán, ktoré môžu ukladať cookies na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky: Facebook, Instagram, Google Analytics

7) Uplatenie práv subjektov údajov

Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje. Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto „Zásady spracovania osobných údajov“

8) Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.