Všeobecné obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.tody.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Provitality, s. r. o., SNP 149, Stará Turá 916 01. IČO 36310697, DIČ 2021493144, IČ DPH SK2021493144. Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka č. 11773/R

Bankové spojenie: FIO Banka, a.s.  IBAN: SK318 3300 0000 0240 0439 329

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza,

 1. Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 -Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať dokumenty súvisiace so zmluvou elektronicky (faktúra, dodací list a iné)

 1. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy sú:
a) online produkty,
b) fyzické produkty,
ktoré predáva Predávajúci prostredníctvom webstránky.

Produkty podľa bodu a) a b) predstavujú online produkty (e-hry, e-booky, infovideá) a fyzické produkty ponúkané  Predávajúcim, pričom ich bližšia špecifikácia je uvedená na webstránke.

 1. Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené nižšie a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

 1. Náklady na doručenie

Slovenská pošta (doporučená zásielka 2. trieda) spoplatnené sumou 2,80- Eur

Packeta (bývalá Zasielkovňa) – doručenie na výdajné miesto – spoplatnené sumou 2,80- Eur

Kuriér GLS – doručenie na adresu – spoplatnené sumou  3,50 – Eur

 1. Platba za tovar

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi:

a) bezhotovostne bankovým prevodom na účet predávajúceho

– pokyny k platbe pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

– pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu a následnému odoslaniu tovaru

b) Dobierkou (v prípade fyzických produktov) – Objednávku zaplatíte pri jej doručení kuriérovi GLS, alebo priamo na pobočke Slovenskej pošty či Packety – dobierka je spoplatenná sumo 1,20- Eur

c) online prostredníctvom platobnej brány GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu na prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov; čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

Kúpna cena sa hradí v mene EUR

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

 1. Dodanie tovaru

Fyzické produkty:

a) Ak nie je dodacia lehota uvedená pri fyzickom produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Na dodanie fyzického produktu využíva predávajúci spoločnosti: Slovenská pošta a Kuriérska spoločnosť GLS Slovensko.

b) Fyzický produkt sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Online produkty:

a) Spôsob dodania online produktu:

Online produkt vo formáte pdf bude odoslaný Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú zadal v objednávke v košíku, ako príloha e-mailu alebo ako odkaz v podobe adresy webovej stránky, na ktorej je možné e-hru otvoriť či stiahnuť.

b) Dodacia lehota online produktu

Dodacia lehota závisí od zvoleného spôsobu platby.

V prípade platby bankovým prevodom bude e-mail s online produktom odoslaný do 24 hodín po pripísaní platby na účet Predávajúceho. V prípade online platby bude e-mail s online produktom odoslaný obratom po realizácií platby.

c) Kontrola online produktu

Po doručení e-mailu obsahujúcom online produkt, si Kupujúci e-mail pozorne prečíta a skontroluje funkčnosť a dostupnosť prílohy alebo odkazu na online produkt. V prípade zistených nedostatkov alebo chýb je Kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho, ktorý má povinnosť bezodkladne uskutočniť nápravu.

d) Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF

Online produkty (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu.

Údaje o funkčnosti digitálneho obsahu a jeho používanie

e) Online produkt (digitálny obsah) posiela Predávajúci výlučne Kupujúcemu, na elektronickú adresu Kupujúceho zadanú v objednávke, prípadne sprístupnením webovej adresy, kde je online produkt umiestnený. Digitálny obsah vyžaduje k svojej funkčnosti, aby Kupujúci mal k dispozícií hardwarové a softwarové vybavenie umožňujúce otvoriť a pracovať s dokumentami vo formáte PDF. Ak bol online produkt zaslaný ako odkaz na webovú stránku, odkaz si predávajúci otvorí v internetovom prehliadači, prostredníctvom kliknutia na podčiarknutý webový odkaz, uvedený v e-maily. Pre stiahnutie online produktu je potrebné dostatočne výkonné internetové pripojenie. Môže sa stať, že obsah odkazu je krátkodobo nedostupný z dôvodu výpadku serveru, alebo údržby dát. Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúcich upozornení zo strany Predávajúceho.

f) Online produkt a všetky jeho súčasti (obrázky, texty a darčeky) je chránený Autorským právom a nie je možné ho bez súhlasu Predávajúceho ďalej šíriť akýmkoľvek spôsobom, alebo umožniť jeho využitie alebo šírenie tretím osobám. Online produkty sú vytvorené výlučne Predávajúcim. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za užívanie a výsledky práce s online produktami.

 1. Reklamačný poriadok pre fyzické produkty

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

b) Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty. Reklamáciu na veci, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

c) Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

d) Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

e) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

f) Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

g) Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

h) Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

i) Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

j) Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

k) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.Záruka, vadné plnenie a reklamačný poriadok pri online produktoch

 a) Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

b) Predávajúci zodpovedá za odoslanie bezchybnej e-hry. V prípade Spotrebiteľa Predávajúci poskytuje záručnú dobu 24 mesiacov od odoslania e-hry Kupujúcemu.

c) V prípade výskytu vady, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné odstránenie. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť a e-hru nie je možné užívať, alebo v prípade opakovaného výskytu vady, má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môže požadovať, ak e-hru je možné užívať, ale má iné neodstrániteľné vady alebo ak nedôjde k náprave v primeranom čase.

d) Kupujúci nie je oprávnený dožadovať sa plnenia práv pri vadnej e-hre, ak pri prevzatí e-hry bol preukazne informovaný o danej vade, alebo vadu sám spôsobil. Záruky a zodpovednosti za vady sa nevzťahujú ani na vady, ktoré vznikli nesprávnym užívaním e-hry, alebo jeho nesprávnym uchovávaním.

e) Kupujúci nemá nárok dožadovať sa opätovného odoslania e-mailu obsahujúceho prílohu e-hry, alebo e-mailu s odkazom na webové stránky obsahujúce e-hru, ak mu ten bol preukázateľne odoslaný, pokiaľ si Kupujúci neuplatní právo na reklamáciu vád podľa bodu f) tohto článku.

f) Ak Kupujúcemu nebola dodaná e-hra v stanovenej dodacej lehote, skontroluje si všetky položky v svojom e-mailovom konte (napr. “spam”, “hromadné”, sociálne”, “reklamy”). Ak e-hru v emailovej schránke nenájde, riadi sa nasledujúcim bodom.

g) Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu info@tody.sk alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

 1. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu – fyzické produkty

a) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

b) Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

c) Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

d) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

e) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na TU>>

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

f) Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

g) Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

h) Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

i) Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

j) Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

 1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy – online produkty

a) Keďže ide o elektronický produkt, jeho obsah je poskytnutý inak ako na hmotnom nosiči a jeho poskytnutie bolo podmienené výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil odkliknutím políčka pri objednávke, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci podľa zákona neumožňuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

b) Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť len v prípade chybného plnenia (nedoručenia e-mailu, ktorý obsahuje odkazy na online produkt, alebo nefunkčných odkazov).

c) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 7 dní po termíne splatnosti. Tiež je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez nároku Kupujúceho na vrátenie platby v prípade zistenia porušenia čl. čl 6. bodu f) VOP, najmä pri sprístupnení online produktu tretej osobe, alebo jeho akomkoľvek šírení a porušovaní autorských práv alebo pri narušení webových stránok Kupujúcim, pričom v uvedených prípadoch Kupujúci nesmie ďalej používať online produkt. Predávajúci je oprávnený následne postupovať v súlade so zákonmi a uplatňovať zákonné opatrenia vrátane práva na náhradu škody, resp. ujmy.

 1. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Záverečné ustanovenia

a) Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.

b)O chrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.

c) Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.

d) Tieto VOP sú účinné od 1.3.2022.